Seth Zvi Rosenfeld

Seth Zvi Rosenfeld

Birthplace: New York City