Richard Sammel

Richard Sammel

Birthplace: Heidelberg, Germany