Ralph Bakshi

Ralph Bakshi

Birthplace: Haifa, British Mandate for Palestine (now Israel