Rajnikanth

Rajnikanth

Birthplace: Bangalore, Mysore State, India<br/>(now in Karnataka, India)