Natasha Lyonne

Natasha Lyonne

BORN:

April 4, 1979 in New York City - New York - USA