Nagatoshi Sakamoto

Nagatoshi Sakamoto

Birthplace: Shimane-cho