Mitsugoro Bando

Mitsugoro Bando

Birthplace: Ch??