Mikako Komatsu

Mikako Komatsu
Born: November 11, 1988

Birthplace: Mie Prefecture, Japan