Mary Charlotte Wilcox

Mary Charlotte Wilcox

Birthplace: St. Thomas