Malek Jahan Khazai

Malek Jahan Khazai

Birthplace: Mashhad