Lenny Kravitz

Lenny Kravitz
Born: May 26, 1964

Birthplace: Manhattan, New York, United States