Ki'juan Whitton

Ki'juan Whitton

Birthplace: Hammersmith