Kazuo Takahashi

Kazuo Takahashi

Birthplace: Tokyo