Janis Karpinski

Janis Karpinski

Birthplace: Rahway