Graᅤᄐyna Bᅤツᅣルcka-Kolska

Graᅤᄐyna Bᅤツᅣルcka-Kolska

Birthplace: ᅤチᅢᄈdᅤᄎ, Poland