Fan Bingbing

Fan Bingbing
Born: September 16, 1981

Birthplace: Qingdao, Shandong.