Elijah Moshinsky

Elijah Moshinsky

Birthplace: Shanghai, China