Cynthia Gibb

Cynthia Gibb
Born: December 14, 1963

Birthplace: Bennington, Vermont