Cynthia Cheston

Cynthia Cheston

Birthplace: Pasadena