Charlie Rose

Charlie Rose

BORN:

January 5, 1942