Charlene Fernetz

Charlene Fernetz

Birthplace: Saskatchewan