Bob Misiorowski

Bob Misiorowski

Birthplace: San Francisco, California, USA