Avi Lerner

Avi Lerner

Birthplace: Haifa, British Mandate of Palestine