Ashley Graham

Ashley Graham

Birthplace: Lincoln, Nebraska, USA