Apollonia Kotero

Apollonia Kotero
Wikipedia
Born: August 2, 1959

Birthplace: Santa Monica - California USA