Amrita Prakash

Amrita Prakash

Birthplace: Jaipur