``` Episode 68

Episode 68

Sheng Ren continues to push You Ai away.