``` Tue, Aug 6, 2013

Tue, Aug 6, 2013

President Barack Obama, Patti LaBelle