``` I Want You to Hear It!

I Want You to Hear It!

Dr. Wakaoji refuses to listen to Mitsuki’s debut single.