``` Ken Boyer V. Harmon Killebrew

Ken Boyer V. Harmon Killebrew

Ken Boyer v. Harmon Killebrew