Violent Cop (Sono Otoko, Kyobo Ni Tsuki) near Ashburn