Bantam Cinema

115 Bantam Lake Road Bantam, CT 06750

860.567.0006

2 Screens